linkedin
SCROLL

Polityka prywatności

PL

EN

KLAUZULA INFORMACJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Współadministratorzy danych osobowych
Współadministratorami Twoich danych osobowych są: FIT First In Talent Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp. J. (wcześniej Tylec-Gusakov Woszczerowicz FIT Specialist Recruitment Sp.J.) z siedzibą przy ul. Pejzażowej 2/706A, 00-703 Warszawa, NIP: 521 35 27 337 nr. tel. +48 22 412 32 00, adres e-mail: fit@firstintalent.com Oraz AIMS International Poland Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp. J. (wcześniej FIT TECHNOLOGY Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp.J.) z siedzibą z siedzibą przy ul. Pejzażowej 2/706A, 00-703 Warszawa, NIP: 5213612675, nr. tel. +48 22 412 32 00 adres e-mail: fit@firstintalent.com

Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Przewidywany okres przechowywania Twoich danych wynosi 7 lat.
Dane przetwarzane dla potrzeb przesyłania ofert handlowych (w tym marketingu bezpośredniego) możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym wyselekcjonowanym partnerom, czyli firmom specjalizującym się w branżach: IT i nowych technologii, usług doradczych w tym m.in. usług prawnych, usług podatkowych, usług doradztwa strategicznego, usług audytowych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, szerokorozumianych usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, branży mediowej, telekomunikacyjnej, sektora energetycznego, sektora farmaceutycznego, branży medycznej, wszelkiego przemysłu, w tym wszelkich firm produkcyjnych, FMCG, SSC/BPO, branży budowlanej, branży dystrybucyjnej, logistycznej, automotive, NGO; z którymi współpracujemy.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci w każdym czasie:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, oraz do otrzymywania pełnej informacji na temat naszych ofert.


COOKIES

a.i.1. The Data Controller uses cookies. These are not used to determine user's identity.

a.i.2. Cookies are used to: (a) adapt content to user’s preferences and to optimize the user’s use of the website; (b) create statistics of traffic on the website; (c) maintain user’s "online/logged" status on the website; (d) adjust advertisements to user’s needs.

a.i.3. Most of popular web browsers automatically allow cookies to be stored on user’s device. The user may refuse to give consent for storing these files, as well as (s)he can modify scope and manner of storage thereof. In particular, the user can activate an option of automatic blocking cookies, an option of receiving relevant information each time when these files are used, as well as optional different adjustments of settings concerning different types of cookies. Failure of the user to choose appropriate settings of the browser settings results in ability of placing and storing these files on the device.

a.i.4. Disabling or restricting cookies may affect some of website functionalities to the website.

a.i.5. Detailed information on the possibilities and management of cookies is available in software (web browser) settings.

a.i.6. Cookies may also be used by advertisers cooperating with the Data Controller.

a.i.7. The principles set out in this document may be subject to change as a result of development and technical progress. Information on the changes will be posted in advance, not later than 7 days prior to implementation thereof, by posting new contents of this document on the website.