linkedin
PRZEWIŃ

Awareness Based

TALENT MANAGEMENT/
Transformacja

PL

EN

Awareness Based

Głęboko wierzymy, że ewolucja i transformacja przedsiębiorstwa/ zarządzanie talentami przez co, kształtowanie pożądanych profili pracowników, liderów oraz sukcesorów, to fundamentalne zadanie każdej organizacji.

Organizacja jest określona przez twórcę i wpisana w misję swojego istnienia, która definiuje kulturę organizacji, jej wartości i relacje z każdym z interesariuszy. Zaczyna się ona więc w świadomości i misji stworzonej przez kreatora.

W każdym przypadku misja, wizja, wartości i poziom świadomości w tym kultura organizacji klienta, są podstawą do zaplanowania naszej usługi - procesu doradczego, zarówno w ewolucji/ transformacji, jak i w kształtowaniu rozwoju optymalnego potencjału ludzkiego niezbędnego do wypełnienia zamierzonego celu. Stosujemy techniki stosowane w talent managemencie, m.in. coaching-u, leadership-u, assessment-u, development-u, jak i korzystamy z własnych narzędzi m.in. bazujących na poziomach świadomości.

Transformacja zmienia nasze przekonania, nasze myśli i nasze zachowania. Transformacja, podobnie jak nauka, prowadzi do zmiany świadomości, samoświadomości i zachowań. Wymaga od nas stawienia czoła naszym pragnieniom, naszej głębszej wiedzy, zdobycia informacji oraz odwagi potrzebnej do określenia ich znaczenia dla naszego życia oraz podjęcia działań i kroków niezbędnych do zdobycia umiejętności lub wytyczenia drogi do nowych poziomów zrozumienia oraz osiągnieć.

Talent management/ transformacja pracownika ze świadomością misji, wizji, wartości i celów organizacji.

PROCES

Rekrutacja/ On-Boarding

COACHING/ MENTORING

Przywództwo

Ocena

Ko-Kreacja OR Derekrutacja

KO-KREACJA
LUB
DEREKRUTACJA

REKRUTACJA
ON-BOARDING

COACHING
MENTORING

OCENA

TALENT MANAGEMENT
TRANSFORMACJA

 

PRZYWÓDZTWO

 

Transformacja zaczyna się od otwarcia się na nowe idee, nową świadomość i nowe informacje. Informacje dają nam wyobrażenia i możliwości, które możemy wdrożyć, przetestować i określić stopień, w jakim wydają się nam one właściwe. Ta faza transformacji jest eksploracją, poszukiwaniem nieznanego i poszerzaniem naszych przekonań. Informacje te muszą być zbadane/ ocenione, aby określić ich znaczenie zarówno dla pracodawcy, pracownika, jak i jego/ jej roli w organizacji.
Druga faza transformacji ma miejsce, gdy pracownik zaczyna integrować informacje z sobą. Określa on/ona, w jaki sposób wizja, wartości i strategie będą wdrażane w praktyce i jak będzie rozwijać swoją karierę zawodową zgodnie z misją organizacji.
Ostatnim etapem transformacji jest mobilizacja pracowników. Każdy pracownik jest w stanie rozwijać się wraz z organizacją w potężny i satysfakcjonujący sposób, jeśli jest zgodny z jej misją.
Jedną z podstawowych lekcji, jaką wyciągamy z przejścia do nowej organizacji, jest lekcja utrzymania dyscypliny jej zasad, czyli zdolności do kontrolowania naszego fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego funkcjonowania w sposób umożliwiający osiągnięcie sukcesu na wyższym poziomie.
Zdolność pracownika do rozwoju w zgodzie z misją organizacji jest jednym z jej podstawowych celów. Pracując zgodnie z wartościami i celami wyznaczonymi przez misję, pracownik udowadnia, że postanowił odnieść sukces w zgodzie z intencjami właściciela organizacji.
Wspieramy organizację w zarządzaniu zmianą w celu ograniczenia negatywnych skutków rozstania organizacji z pracownikami. W trakcie procesu oferujemy rozwiązania oparte na świadomości, na wszystkich płaszczyznach organizacji: zarządczej, pracowników pozostających w organizacji oraz z niej odchodzących.

Pracując ze zwalnianymi pracownikami aktywizujemy ich na rynku pracy. Poprzez intensywną współpracę, coaching i inne metody uświadamiamy im ich kompetencje i możliwości, aby byli niezależni i zdolni do samostanowienia.